Regulamin strony

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.houseofgreen.pl prowadzony jest przez firmę SPOT STUDIO Katarzyna Gierulska z siedzibą w Rzeszowie, NIP 517 015 26 45, REGON 180504703 
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu i określa zasady korzystania ze strony internetowej oraz zasady i tryb zawierania umów w charakterze zastępcy pośredniego pomiędzy Właścicielem serwisu a Klientem na odległość za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. 

§ 2. Definicje 

1. Konsument - osoba fizyczna przeglądająca katalog produktów Właściciela Serwisu
2. Właściciel Serwisu - SPOT STUDIO Katarzyna Gierulska z siedzibą w Rzeszowie, NIP 517 015 26 45, REGON 180504703 to niezależny wykonawca prowadzący działalność gospodarczą promujący sprzedaż Produktów Amway, i nie jest przedstawicielem handlowym, agentem ani pracownikiem Amway, nie jest też sprzedawcą produktów Amway, sprzedażą zajmuje się wyłącznie firma Amway.
3. Klient - każdy podmiot korzystający z Serwisu 
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
5. Serwis internetowy - strona internetowa prowadzona przez Właściciela Serwisu pod adresem internetowym sklep.houseofgreen.pl, promująca sprzedaż Produktów Amway.
6. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.
7. Produkt - dostępna w Serwisie rzecz ruchoma/usługa mająca na celu promocję sprzedaży na amway.pl lub składania zamówienia na amway.pl 

§ 3. Kontakt z Serwisem

1. Adres Właściciela Serwisu: SPOT STUDIO Katarzyna Gierulska, ul. Iwonicka 22/2, 35-505 Rzeszów
2. Adres e-mail Właściciela Serwisu: sklep@houseofgreen.pl
3. Numer telefonu kontaktowego: +48 501627308
4. Klient może porozumiewać się z Właścicielem Serwisu za pomocą adresu e-mail podanego w niniejszym paragrafie. 

§ 4. Jakość produktów

Dostawcą Produktów jest firma Amway. Wszystkie Produkty posiadają gwarancję określoną przez producenta.

§ 5. Pliki Cookies

a) Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

b) Właściciel Serwisu używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

c) Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Właściciela Serwisu również do celów:

- statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników,

d) Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

§ 6. Odpowiedzialność Właściciela Serwisu

Całą odpowiedzialność za działanie Serwisu www.sklep.houseofgreen.pl ponosi jego wyłączny właściciel:

SPOT STUDIO Katarzyna Gierulska 
35-505 Rzeszów, ul. Iwonicka 22/2
NIP: 517-015-26-45
REGON: 180504703 

Odpowiedzialność www.sklep.houseofgreen.pl jest ograniczona do odpowiedzialności za działanie Serwisu.
 

§ 7. Ceny

Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Mają charakter wyłącznie informacyjny.

RODO - obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest firma SPOT STUDIO Katarzyna Gierulska z siedzibą w Rzeszowie, NIP 517 015 26 45, REGON 180504703 
2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;